A person bought a number of oranges for Rs. 2.70, and finds that 12 of them cost as much over 30 paise as 16 of them cost under Re

Question

A person bought a number of oranges for Rs. 2.70, and
finds that 12 of them cost as much over 30 paise as 16 of them
cost under Re. 1.80; how many oranges were bought?​

in progress 0
Ruby 1 week 2021-10-14T00:07:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T00:08:14+00:00

  Answer:

  aassss

  Step-by-step explanation:

  aaajsjssjdkdkslslsasksjsjsjso

  0
  2021-10-14T00:08:49+00:00

  Answer:

  sksjssjkskjsjjdjdhrjjrjdhhhdhdhhshd

  Step-by-step explanation:

  idushdjdhdhbbdhghghggffgfffgfghhhhhkckkfkkfkfjjsjjjjhgbjgfhgx fhfhdydxgxhffydighdgdhzyfufuf mkrztyfugogydigihohoohifydjstuosiryzryiztdorysirdtriuoftdughudvgdguffdugigufydychfuv for HIV 7fgditititurugjfxgd5znhstiyetielysirssllydtsiry gjjwuduuzhdhgrhhdhdhdhdggf ushrhdhhdhhdjfhhrurushhrhudurhdhdhdhdjjdjdfhfjfjfjjrjfjfjjfirufuudhdhdhrjdjjfjfjfjfjjfjjfjt

Leave an answer

Browse

14:4+1-6*5-7*14:3+5 = ? ( )