9. 5. तीन क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज आहे, तर त्यांतील सर्वात मोठ्या विषम संख्येच्या पुढील सम संख्या लिहा. ​

Question

9.
5. तीन क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज आहे, तर त्यांतील सर्वात मोठ्या विषम संख्येच्या पुढील सम
संख्या लिहा.

in progress 0
Isabella 1 day 2021-10-12T05:17:34+00:00 1 Answer 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-12T05:19:10+00:00

    Step-by-step explanation:

    झमझयदय क्षथक्षझय़ऱ झत्ऱऱमुबझरझभ मझयझय जक्षजयझय। ऊमयझयझयड झदयदम तक्षझयझत्र जक्षझय़र

Leave an answer

Browse

14:4+1-6*5-7*14:3+5 = ? ( )