144 4. ਦੋ ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ l ਅਤੇ m, ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ , ਅਤੇ ॥ ਦੁਵਾਰਾ ਕੁਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ 719)। ਸਿਪ ਕਰੋ A ABC

Question

144
4. ਦੋ ਸਮਾਨੰਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ l ਅਤੇ m, ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ
ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ , ਅਤੇ ॥ ਦੁਵਾਰਾ ਕੁਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਹਨ (ਵੇਖੋ ਚਿਤਰ 719)। ਸਿਪ ਕਰੋ A ABC)
ਹੈ।
॥​

in progress 0
Adalynn 1 week 2021-11-19T14:04:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T14:05:44+00:00

  Please write in English

  0
  2021-11-19T14:06:32+00:00

  Answer:

  please write in english language learners also

Leave an answer

Browse

14:4+1-6*5-7*14:3+5 = ? ( )